Hieronder staan een aantal vragen en antwoorden.
Ook mbt de veel gestelde vraag : wat kost het?

Indien uw vraag of antwoord er niet bij staat kunt U een e-mail sturen.
Klik HIER voor het contactformulier.

 

CONTACT MET ROCO VERHUUR / TELEFONISCHE KLANTENSERVICE
 
  Hoe kan ik contact op nemen met RoCo Verhuur?
Bij RoCo Verhuur draait alles om efficiëntie.
Om ons prijspeil zo laag mogelijk te houden hebben wij alles wat niet strikt noodzakelijk is geschrapt.
Waarom zou jij betalen voor een helpdesk die je toch niet gebruikt?
Waarom zou jij betalen voor lange telefoongesprekken als we ook alles efficiënt via de e-mail af kunnen handelen?
We proberen een zo duidelijk mogelijk website te hebben.
Heb je toch vragen, vul dan het contact e-mail in. (zie menu balk)
Indien gewenst zullen we je terug bellen.
 
OFFERTE / RESERVEREN OP AFSPRAAK
 
  Wat kost het en hoe kan ik reserveren?
 
ALGEMENE VERHUUR INFORMATIE
 
  Wat ik moet weten als ik wil huren?
Algemene informatie RoCo Verhuur:

- Alle gehuurde spullen dienen schoon en droog ingeleverd te worden.

- Indien dit niet het geval is zullen reinigingskosten van minimaal € 10,00 per gehuurd item op de borgsom in mindering gebracht worden

- De dag van halen en brengen telt als één dag, mits binnen 24 uur. Dit zijn dagen van maandag t/m zaterdag. Zondag wordt meegeteld.

- Bij het reserveren en afhalen is een geldig legitimatiebewijs en een rijbewijs nodig. (dubbele legitimatie)

- Reserveer (vooral voor vakantieperiodes) vroegtijdig.

- Het reserveren kost evenveel als een week huur en wordt bij het afhalen in minde­ring gebracht op de te betalen huursom.

- Bij het intrekken van de reservering door de huurder vervalt het reserve­ringsbedrag aan ver­huur­der.

- De huurprijs en borgsom dienen bij het huren vooraf contant voldaan te worden.

- Genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden gewijzigd worden, drukfouten voorbehouden

- Op alle transactie zijn onze algemene verkoop- verhuur en leveringsvoorwaarden van toepassing welke bij ons ter inzage en verkrijgbaar zijn.

- Tevens zijn de verhuur voorwaarden van toepassing welke bij ons ter inzage en verkrijgbaar zijn.
 
ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN
 
  Waar kan ik de Algemene Verhuur voorwaarden lezen?
Algemene verhuur voorwaarden van RoCo Verhuur.

Art. 1 : HUURPRIJS.
De huurprijs en borgsom worden vooraf zonder enige korting en schuld­vergelijking contant voldaan.

Art. 2 : B.T.W.
Op de berekende bedragen is de wettelijke BTW van toepassing en inbegrepen

Art. 3 : WAARBORGSOM en REINIGINGSKOSTEN.
De huurder zal als nakoming van alle verplich­tingen de waarborgsom vooraf voldoen.
Na het terug brengen van de goederen in onbeschadigde zal de verhuurder de waarborgsom contant uitbetalen of binnen 5 werkdagen terug storten op de bankrekening van de huurder.
REINIGINGSKOSTEN.
Bij aanvang van de huur betaald de huurder ook verplicht een bedrag voor eventuele reinigingskosten. Alle gehuurde materialen dienen schoon en droog ingeleverd te worden.
Verhuur goederen zoals dakkoffers, dakdragers, fietsdragers, trekhaak bagageboxen, aanhangwagens e.d. dienen met lauw water en een milde auto shampoo gewassen te worden, zonder hierbij chemische middelen of schuurmiddelen e.d. te gebruiken.
Tenten mogen niet onder naaldbomen e.d. staan, tenzij afgedekt met een extra plastic doek, om hars en andere vlekken te voorkomen.
Tentmaterialen mogen uitsluitend met een vochtige doek gereinigd worden, en dienen voor inpakken / vervoer altijd droog te zijn, ter voorkoming van weer- en schimmelplekken.
Na het terug brengen van de goederen zal de verhuurder deze controleren op schoon en droog inleveren. De reinigingssom zal contant uitbetaald worden of worden binnen 5 werkdagen terug gestort op de bankrekening van de huurder.

Art. 4 : HUURPERIODE.
De huurperiode begint en eindigt op de overeengekomen data, zoals vermeld op de reserverings- / huurovereenkomst.
De overeengekomen huurtijd en kosten worden op de reserverings-/ huurovereenkomst vermeld. Hiervan ontvangt de huurder het kopie exemplaar. De huurder heeft er zorg voor te dragen dat het gehuurde tijdig en in goede staat retour gebracht wordt. Bij het te laat terugbezorgen wordt er per aangebro­ken dag een normale dag huur in rekening gebracht. Ook wordt er een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.00 extra per dag berekend, ongeacht de verplich­ting van de huurder tot het betalen van de door de verhuurder geleden schade vanwege de te late terugbezor­ging, voor zover deze het boetebe­drag overschrijdt. Verlengen van de huurter­mijn moet minimaal 24 uur voor het verlopen van de huurtermijn aangevraagd worden. Indien de verhuurder akkoord is gaat de huur door en blijven de bepalingen van deze overeenkomst van kracht.
De huurtermijn is maximaal 31 dagen. Bij overschrijding hiervan, tenzij vooraf overeengekomen, zal automatisch de nieuwprijs van het gehuurde product in rekening worden gebracht en per omgaande betaald moeten worden door de huurder. Hiertegen is geen beroep mogelijk.


Art. 5 : LEGITIMATIE.
De huurder is verplicht zich bij het reserveren en huren dubbel te legitimeren, met een ID / rijbewijs en BSN nummer.

Art. 6 : ONTBINDING HUUROVEREENKOMST.
De verhuurder is ten alle tijden gemachtigd om bij overmacht de reservering / huurover­eenkomst zonder gerechte­lijke tussenkomst te verbreken c.q. te beëindigen. Indien nodig tegen restitutie van de resterende huurprijs. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet of te laat leveren of het verbreken van het huurcon­tract.

Art. 7 : SCHADE EN/OF GEBREKEN.
1. Op de huurder rust de verplichting onmiddellijk na ontvangst het gehuurde te controleren.
Gebreken moeten terstond aan de verhuurder gemeld worden. Gebruik van het gehuurde heft het recht om te reclameren op.
2. Zodra verhuurder de goederen retour heeft ontvangen worden de goederen door de verhuurder gecontroleerd en geteld. Telling door de verhuurder is bindend.
3. De huurder is ten alle tijden volledig aansprakelijk voor schade of gebreken die geheel of gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan foutieve, ondeskundige of zorgeloze behandeling van het gehuurde goed door de huurder.
4. Schade aan het verhuurde goed, ontstaan tijdens de huurperiode, dient terstond per e-mail aan de verhuurder gemeld te worden.
5. Bij het gebruik van o.a. dakdragers, fietsdragers en andere producten welke rechtstreeks in contact komen met autolak, is het soms onvermijdelijk dat er licht zichtbare gebruikssporen op / in de autolak achterblijven.
Dit soort minimale schade kan niet verhaald worden op de verhuurder aangezien dit inherent is aan onder andere de montage methode van de producten en / of toestand van de lak.
6. De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos raken van het gehuurde goed en zal het gehuurde goed tegen de huidige nieuwwaarde aan de verhuurder dienen te vergoeden.
7. Het is de huurder verboden om het gehuurde onder te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen.
8. De gehuurde goederen dienen in goede staat en in- en uitwendig gereinigd van stof, vuil etc. teruggebracht te worden. Indien dit niet gebeurd worden er reinigingskosten in rekening gebracht.
9. Het is verboden wijzigingen aan het gehuurde toe te brengen.
10. Eventueel door ons gegeven adviezen zijn geheel vrijblijvend. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door gegeven adviezen. Gebruik van het gehuurde is geheel voor eigen risico.
11. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade of vervolgschade, opgekomen aan de zijde van de huurder of derden, die verband houdt met de gehuurde goederen.
12. Mocht er, om welke reden dan ook, schade geclaimd worden bij verhuurder. Dan zal een eventuele uitbetaling nooit hoger kunnen zijn als het bedrag welke huurder betaald heeft als huurbedrag. Exclusief eventueel betaalde portokosten.


Art. 8. KOSTEN TIJDENS HUURTIJD.
Gedurende de overeengekomen huurperiode zijn alle bijkomende kosten welke aan het gebruik verbonden zijn, voor rekening van de huurder. (bijvoorbeeld lekke band e.d.)

Art. 9. BEDRIJFSSCHADE.
De eventueel door de verhuurder te lijden bedrijfsschade is voor rekening van de huurder en wordt reeds thans voor beide partijen bindend - onverschillig of een der partijen kan bewijzen dat de schade werkelijk meer of minder bedraagt bepaald op het aantal vermoedelijke reparatiedagen vermenigvuldigd met € 75,00.

Art.10.SCHADE AAN DE HUURDER.
1. Voor eventuele kosten en/of elke vorm van schade, waaronder ook te verstaan bedrijfsschade en/of persoonlij­ke ongevallen hoe ook ont­staan, welke aan de huurder of derden worden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprake­lijkheid.
2. Indien de huurder door welke omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode, draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijk­heid, doch blijft de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te vol­doen.

Art.11. VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER.
De gehuurde goederen mogen uitsluitend gebruikt worden voor dat doel waarvoor ze verhuurd zijn. Bij de huurder rust de verplichting om te voldoen aan alle wettelijke eisen. Het gehuurde mag alleen op de normale verharde wegen gebruikt worden. Aanhangwagens dienen op uw groene kaart verzekerd te zijn.De huurder heeft een zorg plicht, zoals dit een goede huisvader betaamt.

Art.12. OVEREENKOMST.
Als overeenkomst geldt slechts wat schriftelijk is vastgelegd, of indien per email wordt gereserveerd, dan wordt dit als gelijk beschouwd.

Art.13. RESERVERINGSKOSTEN, ANNULEREN EN VOORWAARDEN.
Het reserveren van de te huren goederen kost evenveel als de huurprijs van een week. Bij het ophalen van de goederen worden de reserveringskosten in mindering gebracht op de totaalsom. Indien de huurder zijn huur - reserveringsovereenkomst na ondertekening intrekt dan vervallen de betaalde reserverings­kosten aan de verhuurder.
Indien binnen 7 werkdagen voor vertrek geannuleerd wordt, dient de huurder de volledige huurkosten voor de overeen gekomen periode te voldoen.
Opmerking:
Een annulering kunt U dekken door een eigen annuleringsverzekering. Uitbetaling hiervan staat los van de betalingsverplichting van de kosten door huurder aan verhuurder.
Mochten wij in geval van annuleren de gehuurde producten alsnog kunnen verhuren, dan wordt het verschil met de huurder verreken.
Reserveren geschied in principe uitsluitend op afspraak op de lokatie van de verhuurder. Mocht dit anders overeengekomen worden, dan kan de huurder middels een bankoverschrijving op een door de verhuurder op te geven bankrekening nummer een product reserveren en vastleggen. Dit wordt tevens gezien als een rechtsgeldige reservering - huur overeenkomst.

Art.14 GESCHILLEN.
Op alle voorwaarden van deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aangepast door RoCo Verhuur d.d. 01-08-2016
 
PRIVACY WETGEVING - COOKIES
 
  Hoe gaat RoCo Verhuur om met de privacy wetgeving en cookies?
RoCo Verhuur heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Alle gegevens die door RoCo Verhuur worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan RoCo Verhuur geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Zoals iedere firma weet ook RoCo Verhuur graag waar de klanten vandaan komen en hoeveel bezoekers wij op onze site hebben.
Om dit te meten gebruiken wij veilige cookies, welke geen verdere gegevens van bezoekers vastleggen of verhandelen op welke wijze dan ook.